Comics

Comics

Photo of Jon J. Murakami

0 105
GENERATION GAP by Jon J. Murakami
Drawing featuring Dennis Fujitake as a comic

0 95
8•0•8 By Dennis Fujitake
Comic Shushin, Aug. 4 2017 Issue

0 94
Bishop Ryokan Ara Tendai Mission of Hawaii   Kunan no toki chikara ni naru no wa Kane demo naku hito demo naku Jibun no kokoro no Sokojikara desu When you are...
Photo of Jon J. Murakami

0 172
GENERATION GAP by Jon J. Murakami
Drawing featuring Dennis Fujitake as a comic

0 163
8•0•8 By Dennis Fujitake
Photo of Jon J. Murakami

0 256
GENERATION GAP by Jon J. Murakami
Drawing featuring Dennis Fujitake as a comic

0 102
8•0•8 By Dennis Fujitake
Photo of Jon J. Murakami

0 301
GENERATION GAP by Jon J. Murakami
Drawing featuring Dennis Fujitake as a comic

0 302
8•0•8 By Dennis Fujitake
Photo of Jon J. Murakami

0 310
GENERATION GAP by Jon J. Murakami

Connect With Us