Shushin

Shushin

0 44
Comic Shushin, Nov. 3 2017 Issue

Bishop Ryokan Ara
Tendai Mission of Hawaii

Chikara wo awaseru koto wa

Kokoro wo awaseru koto desu


To gather our strength, our hearts must also be together.

NO COMMENTS

Leave a Reply