Shushin

Shushin

Comic Shushin, Sept. 1 2017 Issue

Bishop Ryokan Ara
Tendai Mission of Hawaii

Jibun to tame yori mo

Hito no tame ni yatta koto ga

Jibun no tame ni

Narumono desu


Do unto others and the reward will be greater.

NO COMMENTS

Leave a Reply