Shushin

Shushin

0 350
Shushin comic image

Ningen wa sokojikara

Gyakkyou de

Tsukurareru


By enduring suffering and bearing hardship, the base energy of the human is fashioned.

– Bishop Ryokan Ara

Tendai Mission of Hawaii

SIMILAR ARTICLES

The Hawaii Herald Logo

0 200

NO COMMENTS

Leave a Reply