Shushin

Shushin

0 461

Yurusu haha

Yurusanai chichi

Sono naka de

Ko wa

Massugu

Sodatsu

__________________________________________________________________________________________________

A forgiving mother, a strict father, between them a child is nurtured.

– Bishop Ryokan Ara

Tendai Mission of Hawaii

NO COMMENTS

Leave a Reply