Shushin

Shushin

0 749

Koofuku to yuu mono ga
Aru no dewa nai
Koofuku to omou ga kokoro ga
Nano desu


There is no happy or sad; these valuations only exist in the mind of the beholder.

– Bishop Ryokan Ara
Tendai Mission of Hawaii

SIMILAR ARTICLES

Comic image of Shushin, July 21, 2017 Issue

0 108
Comic image of Shushin, July 7, 2017 Issue

0 43

NO COMMENTS

Leave a Reply