SHŪSHIN

SHŪSHIN

0 791

Shinsetsu ga sugiru to
Uramaremasu
Shitashisugiru to
Utomaremasu


Being overly kind
might cause resentment.
Being too close sometimes
causes alienation.

– Bishop Ryokan Ara
Tendai Mission of Hawaii

SIMILAR ARTICLES

Comic image of Shushin, July 21, 2017 Issue

0 107
Comic image of Shushin, July 7, 2017 Issue

0 43

NO COMMENTS

Leave a Reply